پریسا عزتی

همکار بخش کاردرمانی

فارغ التحصیل رشته کاردرمانی از دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهران سال ۱۳۹۵

بیش از ۸ سال سابقه کاری در زمینه های جسمی، حسی حرکتی و درکی و شناختی و ذهنی کودک