اتاق تاریک

افزایش توجه و تمرکز به محرک های دیداری و شنیداری ، افزایش تحمل و حس آرامش در کودک

اتاق تاریک

اتاق تاریک

این بخش از زیرشاخه های روش چند حسی Multisensory) ) و زیرمجموعه سایت کاردرمانی ذهنی است.

هدف این بخش افزایش توجه و تمرکز شنیداری و دیداری ، هماهنگی چشم و دست، بهبود مهارت های دیداری فیکس کردن و پیگیری دیداری، ادراک عمق دیداری،کنترل محیط از راه دور،بهبود تماس چشمی و …است که با استفاده از وسایل تخصصی و تکنولوژی رایانه ای انجام می شود.

بخش دیگری از فواید محدود کردن حواس ها و جهت دادن به حواس درقالب استفاده از اتاق تاریک:

·         افزایش توجه و تمرکز به محرک های دیداری و شنیداری

·         افزایش تحمل و حس آرامش در کودک

·         آموزش مفاهیم شناختی اولیه به ویژه با استفاده از بازی سایه ها

·         کاهش رفتارهای تدافعی با فراهم نمودن فضایی که برای کودک هیچ بار معنایی خاصی ندارد

·         بهبود تقویت انواع توجه مانند ( Divided attention-Shifting attention-Selective attention)

·         افزایش درک کودک از بدن خود (Body image- Body concept)

تمامی حقوق این سایت مربوط به کلینیک کاردرمانی وگفتاردرمانی بامداد می باشد طراحی وتوسعه توسط R-design.ir