مژگان احمدی

همکار بخش کاردرمانی

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان سال ۱۳۹۷ با بیش از ۶سال سابقه کاری در زمینه های درکی حرکتی و حسی حرکتی و جسمی کودک