مژگان دایلر

همکار بخش کاردرمانی

فارغ التحصیل رشته کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه زنجان سال ۱۴۰۰
بیش از ۳ سال سابقه در حیطه حسی حرکتی، درکی حرکتی و جسمی کودک