آرمین برندگی

همکار بخش کاردرمانی

فارغ التحصیل رشته کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه زنجان
سال ۱۴۰۱ با ۲ سال سابقه در حیطه جسمی و درکی حرکتی و حسی حرکتی کودک